شما هنوز وارد نشده اید. ورود
Select Page

آمارهای جالب آیدیران ۹۴

 • لوازم منزل 15%
 • وسایل نقلیه 15%
 • طراحی شهری 12%
 • بهداشت و سلامت 12%
 • اثاث، مبلمان و دکوراسیون 11%
 • طراحی پوشاک 7%
 • روشنایی 5%
 • بسته بندی 5%
 • لوازم اداری 5%
 • ورزش، آموزش و سرگرمی 5%
 • ایمنی و امنیت 4%
 • ارتباطات و سیستمهای تعاملی 4%

درصد آثار رسیده به دبیرخانه به تفکیک جنسیتی

%

دختران

%

پسران

%

دختران

%

پسران

درصد برندگان به تفکیک جنسیتی

درصد آثار رسیده به دبیرخانه به تفکیک دانشجو بودن

%

غیر دانشجو

%

دانشجو

%

دانشجوی غیر طراحی صنعتی

%

دانشجو طراحی صنعتی

درصد آثار رسیده به دبیرخانه به تفکیک دانشجوی طراحی صنعتی بودن

درصد برندگان به تفکیک دانشجو بودن

%

غیر دانشجو

%

دانشجو

%

دانشجوی غیر طراحی صنعتی

%

دانشجوی طراحی صنعتی

درصد برندگان به تفکیک دانشجوی طراحی صنعتی بودن

%

درصد برندگان که تحت نظارت اساتید بودند

%

درصد آثار رسیده به دبیرخانه که تحت نظارت اساتید بودند