شما هنوز وارد نشده اید. ورود
صفحه را انتخاب کنید

جشنواره آیدیران ۹۸ امسال برگزار نخواهد شد.

بمنظور بازنگری آیین نامه های اجرایی و نیز تغییراتی در سایت جشنواره، جشنواره آیدیران ۹۸ برگزار  نخواهد شد.

جشنواره آیـــدیـــران۹۷

جشنواره آیـــدیـــران ۹۷

جشنواره آیـــدیـــران ۹۷